Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Zbiorniki wody

 

   Jesteś: Instalacje wodociągowe >Wiadomości wstępne

 

Definicja

Podział zbiorników

Zbiorniki ujęciowe

Zbiorniki wody uzdatnionej

Zbiorniki terenowe

Zbiorniki wieżowe  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

  Definicja i zadania zbiornika wodociągowego

 

zbiorniki wodociągowe, są elementami wodociągu, których gł. zadaniem jest gromadzenie wody bezpośrednio pozyskanej z ujęcia lub wody już uzdatnionej. Inne zadania zbiorników:

- wyrównują nierównomierność między dostawą a poborem wody,
- zabezpieczają równomierną pracę pomp oraz urządzeń oczyszczających wodę,
- istotnie zwiększają stopień niezawodności działania systemu wodociągowego,
- stabilizują ciśnienia w sieci wodociągowej pod warunkiem, iż są zlokalizowane odpowiednio wysoko ponad obszarem konsumpcji wody,
- umożliwiają magazynowanie wody na cele gaśnicze, do celów własnych, a także na wypadek awarii urządzeń oraz sieci wodociągowej.

 

Podział zbiorników


 Ze względu na położenie w stosunku do terenu:
- zbiorniki terenowe (tanie i budowane na wzniesieniach),
- zbiorniki wieżowe (zlokalizowane na specjalnej konstrukcji),
Ze względu na cele budowy:
- zbiorniki dolne (zadaniem ich jest wyrównanie nierównomierności między dostawą i poborem wody),
- zbiorniki górne (dodatkowo stabilizują ciśnienia w sieci wodociągowej).
Ze względu na położenie w stosunku do odbiorcy:
- zbiorniki przepływowe (początkowe), zlokalizowane są między obiektami zakładu produkcji wody, a siecią wodociągową.W tym układzie cała ilość wody dopływa do zbiornika, natomiast wypływa ze zbiornika zawsze ilość wody odpowiadająca aktualnemu, chwilowemu rozbiorowi na sieci wodociągowej. Przy takiej lokalizacji zbiornika ciśnienie wytwarzane przez pompownię jest ustabilizowane a ponadto zagwarantowana jest ciągła wymiana wody w zbiorniku, co zabezpiecza przed jej wtórnym zanieczyszczeniem (jeżeli przebywa w zbiorniku 7 – 8 dni to może być wtórnie zanieczyszczona bakteriologicznie). Z tego względu zbiorniki początkowe, mimo pewnych wad są w aktualnych warunkach wyraźnego trendu spadkowego zapotrzebowania na wodę – preferowane.
- zbiorniki końcowe. Przy tej lokalizacji odbiorcy są umiejscowieni między źródłem zasilania zewnętrznego (pompownia), a zbiornikiem. W tym wypadku charakterystyczne jest to, że ciśnienia wytwarzane przez pompownię są zmienne co sprawia, że zmienne są również ciśnienia w sieci wodociągowej.


- zbiorniki centralne (zlokalizowane zwykle w punkcie ciężkości największego rozbioru wody). Dla części odbiorców wody jest to zbiornik początkowy, natomiast dla części pozostałej – zbiornik końcowy. Taka lokalizacja jest najkorzystniejsza z punktu widzenia warunków ciśnieniowych w sieci wodociągowej. Występują wówczas najmniejsze zmiany ciśnień w cyklach dobowych i nie ma zazwyczaj wtedy potrzeby instalowania na sieci dodatkowych urządzeń, a w szczególności regulatorów ciśnienia.

 

ZBIORNIKI UJĘCIOWE –służą do gromadzenia dopływającej wody (powierzchniowej, źródlanej, podziemnej) z ujęcia wody. Zbiorniki ujęciowe wody powierzchniowej, służą do wyrównania dopływu i stworzenia zapasu wody do dalszego jej zużycia, np. w czasie niskich stanów wody. Zbiorniki ujęciowe wody źródlanej gromadzą wodę wypływającą ze źródła. Stosuje sie tutaj dwa typy zbiorników: źródło nizinne (zb. dolny), źródło stokowe (zb. górny).  Zbiorniki ujęciowe wody podziemnej, mają zwykle charakter przepływowy, a ich zadaniem jest gromadzenie wody dostarczanej z ujęć za pomocą ciągów lewarowych lub pompowych. 

 

Zbiorniki wody uzdatnionej

 

Zwane też zbiornikami technologicznymi mają za zadania gromadzić zapas wody na wypadek jej nierównomiernego rozbioru a także na cele przeciwpożarowe. Funkcje zbiorników technologicznych wody pełnią pośrednio zbiorniki hydroforowe.

 

 

Zbiorniki terenowe

 

 Zbiorniki terenowe – są budowane bezpośrednio na terenie. Mogą być zbiornikami dolnymi wyrównującymi różnice między dostawą a poborem wody (np. zbiorniki ujęciowe, zbiorniki przed pompowniami II – stopnia lub strefowymi, zbiorniki przed hydroforami itp.), lub zbiornikami górnymi wyrównującymi również ciśnienie w sieci, jeśli układ topograficzny na to pozwala.
Zbiorniki terenowe górne, a więc właściwe zbiorniki zapasowo – wyrównawcze (wodociągowe) są bardzo pożądane w gospodarce wodociągowej, przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania dużych ich pojemności przy stosunkowo niewysokich kosztach inwestycyjnych. W czasie projektowania urządzeń wodociągowych powinno się więc dążyć do wykorzystania znajdujących się w okolicy obszaru zaopatrywania wyniosłości terenowych, choćby nawet nie były one w bezpośredniej bliskości sieci. Dopiero gdy nie ma wzgórz o odpowiedniej wzniosłości, należy pomyśleć o zbiornikach wyniesionych (wieżowych).
Zbiorniki terenowe projektuje się jako dwu – lub więcej komorowe. Natomiast wieżowe najczęściej jako jednokomorowe.
Projektując układ przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę należy zagwarantować stałą wymianę wody w zbiorniku poprzez przemienne doprowadzanie i odprowadzanie wody.
Zazwyczaj wylewka z rurociągu, którym doprowadzana jest woda do zbiornika jest usytuowana nieco powyżej najwyższego poziomu wody w zbiorniku. Natomiast wlot do przewodu, w którym woda jest czerpana sytuuje się w części najniższej zbiornika.
Zagwarantowanie ciągłej wymiany powietrza nad zwierciadłem wody w zbiorniku wymaga instalowania specjalnych wywietrzników (rur wentylacyjnych), które w zbiornikach terenowych powinny być zabezpieczone systemami osłonowymi przed zanieczyszczeniem i przed dopływem wód obcych (deszczowych). Wywietrzniki zabezpieczają przed sprężaniem i rozprężaniem poduszki powietrznej nad zwierciadłem wody przy zmianach stanu wody w zbiorniku.
 


 

 

Zbiorniki wieżowe


 

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie