Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Zasady montażu przyłączy wodociągowych

 

   Jesteś: Instalacje wodociągowe >Zasady montażu >Montaż przyłączy wodociągowych

 

1. Przepisy ogólne

 (zagłębienie, trasa, układanie w wykopie)

2. Zasady wykonywania połączenia wodociągowego

3. Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku

4. Próba i odbiór przyłącza.

 

   

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne  

 

Przepisy ogólne

Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.


· Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł wody.
· Instalacja wodociągowa powinna być tak zaprojektowana, aby w każdym odcinku przewodu
zapewniony był ruch wody.

-Na odcinku przyłącza przed wodomierzem, na terenie nieruchomości nie należy projektować
hydrantów.
· Zasilanie placów budowy należy projektować poprzez przyłącza docelowe. Istniejące stare
przyłącze może być wykorzystane do celów budowy na zasadach ustalonych w warunkach
technicznych.

 

Trasa przyłączy wodociągowych

 

Przyłącze wodociągowe należy projektować prostopadle do sieci wodociągowej, w miarę
możliwości bez załamań.
· W przypadku przejścia przyłączem pod ławą fundamentową należy zachować odległość min.
1,5 m od narożnika budynku.
· Przyłączy wodociągowych nie należy lokalizować wzdłuż skarpy.
· Dopuszcza się poprzeczne przejścia przez skarpę pod warunkiem zachowania minimalnego
przykrycia.
· W przypadku budynków dwurodzinnych (bliźniaczych, budynków w zabudowie
segmentowej lub budynków o wydzielonych dwóch lokalach własnościowych) dopuszcza się
wykonanie jednego wspólnego przyłącza dla dwóch segmentów, wprowadzonego do jednego
z nich przy wewnętrznej ścianie łączącej oba segmenty. Trasy przyłącza nie należy
lokalizować na granicy dwóch posesji. Należy zachować odległość 1m od granicy posesji.
· Wymaga się zachować minimalne odległości od przewodów wodociągowych do
podziemnego uzbrojenia zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociągowych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 3 oraz obowiązującymi
przepisami.
· Należy unikać lokalizacji przyłączy pod wjazdami i bramami oraz pod wjazdami do garaży
w budynkach wielorodzinnych.

 

Układanie w wykopie

-Zaleca się układać przewody na podsypce z piasku o grubości minimum 10 cm, obsypka również z piasku o grubości 30 cm. Na obsypce należy wykonać taśmę ostrzegawczą, a obok rury przyłącza ułożyć dodatkowo przewód miedziany o grubości 1mm2 . Przewód ten należy zakończyć w studzience przy zasuwie. Średnica przyłącza powinna zapewnić wymaganą wydajność na cele bytowo-gospodarczo i poż. (opcja). Maksymalna prędkość przepływu w przyłączu nie może przekraczać 1m/s. Spadek przyłącza winien wynosić minimum 0,4% w kierunku przewodu ulicznego.

Na przyłączu należy zainstalować zasuwę odcinającą w terenie poza pasem jezdni o wytrzymałości na ciśnienie minimum 1,0 MPa.

Przyłącza należy układać na głębokości:

H=hp + 0,4m

gdzie: hp - głębokość przemarzania gruntu odczytana z mapy (zob. rys.)

         0,4m - współczynnik bezpieczeństwa

UWAGA - Większość zakładów wodociągowych zaleca układanie przyłączy na głębokości minimum 1,6-1,7m oraz nie głębiej niż 2,5m.

 

Minimalna odległość przyłącza wodociągowego od innych sieci i urządzeń wynosi:

 

1,5m od kanalizacji i gazu

1,0m od słupów energetycznych

0,8m od kabli energetycznych

0,5m od kabli telekomunikacyjnych

Dodatkowo w pasie o szerokości 2,0m nie należy sadzić drzew i krzewów.

 

Do montażu przyłączy należy używać:

- rur z PE100 o klasie ciśnieniowej 1 MPa o średnicy do 50mm

- rur z żeliwa sferoidalnego dla większych średnic.

 

Schematy przyłączy wodociągowych

 

1,2 - schemat montażowy dla przyłączy z wodomierzem umieszczonym w budynku dla budynków położonych nie dalej niż 15 m od linii rozgraniczającej posesję od ulicy

3,4 - schemat montażowy dla budynków położonych >15 m od linii rozgraniczającej, wodomierz w studzience

5 - schemat dla budynków z przyłączem przechodzącym przez ścianę równolegle do sieci ulicznej

6,7,8- schematy przyłączy dla budynków położonych ukośnie do wodociągu

9 - Schemat przyłącza do budynków szeregowych ze wspólną studzienką wodomierzową

Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie