Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Projektowanie instalacji i sieci sanitarnychPowrót

  Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania
Ustawy i rozporządzenia

 

 1.Obliczanie oporu cieplnego przegród budowlanych

 2. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

 3. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło w budynku

 4. Obliczanie średnic przewodów grzewczych i ciśnienia dyspozycyjnego

 5. Obliczanie strat ciepła w przewodach (dobór izolacji) 

 6. Obliczanie i dobór grzejników

 7. Zasady projektowania ogrzewania podłogowego

 8. Ogólne zasady doboru kotłów

 9. Dobór pompy w instalacji c.o.Tu jesteś

 10. Dobór wysokości i przekroju komina

 11. Projektowanie kolektorów słonecznych

 12. Projekty i przykłady obliczeniowe

 13. Tablice i nomogramy

 14. Dobór naczynia wzbiorczego.


 

 

  Zasady doboru pompy obiegowej
Podstawowymi parametrami decydującymi o doborze pompy są: obliczeniowa
wydajność pompy oraz wysokość podnoszenia. Wymaganą wydajność pompy Vp wyznacza
się w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorników przyłączonych do
danej instalacji zgodnie z zależnością:

 


Vp – obliczeniowa wydajność pompy, [m3/s],
Q – obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną instalacji c.o. [W],

tz – obliczeniowa temperatura wody zasilającej instalację, ºC,
tp – obliczeniowa temperatura wody powracającej z instalacji, ºC,
cw – ciepło właściwe wody [4186 J/(kg×K)],
ρ– gęstość wody dla średniej temperatury czynnika [kg/m3],
1,1 – współczynnik korekcyjny do wydajności pompy.

 

Orientacyjna wysokość podnoszenia pompy::w którym:
Δpzc – opór źródła ciepła, np. opór wymiennika ciepła po stronie instalacyjnej, Pa,
L – suma długości działek w najbardziej niekorzystnym obiegu, m,
ρ – gęstość wody płynącej przez pompę, kg/m3

 

W powyższym wzorze 100-250 oznacza przyjętą wstępnie wielkość strat liniowych i miejscowych w instalacji wyrażona w paskalach, w odniesieniu do 1m przewodu.
Podstawą doboru i oceny pomp są ich charakterystyki hydrauliczne, czyli graficzne
odwzorowanie zależności wysokości podnoszenia od wydajności pompy. Pompy należy
dobierać tak, aby przy zadanych parametrach (wydajności i wysokości podnoszenia) pompa
pracowała z optymalną sprawnością.  W instalacjach grzewczych pompy są tak dobierane, aby
zapewnić przepływ czynnika wymagany do pokrycia maksymalnego obciążenia urządzenia
grzewczego. Zmiana charakterystyki sieci przewodów (np. spowodowana dławieniem
przepływu przez zamykanie zaworów grzejnikowych) powoduje przesunięcie punktu pracy na
charakterystyce pracy pompy. Nowemu położeniu odpowiada większa wysokość podnoszenia
pompy. Płaskie charakterystyki pomp zapewniają ograniczenie hałasu przepływu oraz
niewielkie zmiany ciśnienia w obiegach przy stosowaniu grzejnikowych zaworów
termostatycznych.
 Dla pomp posiadających kilka biegów należy wskazać, na którym biegu pompa będzie pracować.

Rys. Wyznaczanie punktu pracy pompy.

 

Następnym krokiem jest ustalenie wysokości podnoszenia dobranej pompy dla wymaganej
wydajności. Wysokość ta będzie  podstawą równoważenia hydraulicznego instalacji.
Alternatywnie możliwe jest wcześniejsze zaprojektowanie instalacji, a następnie dobranie do niej odpowiedniej pompy. Korzystamy wtedy ze wzoru:

 

 

gdzie:

(R×L+Z) – strata ciśnienia najniekorzystniejszego obiegu wraz ze stratą ciśnienia w źródle
ciepła, [Pa],
pczgr – obliczeniowa wartość ciśnienia czynnego grawitacyjnego w najniekorzystniejszym
obiegu. [Pa]
b – współczynnik korekcyjny do doboru wysokości podnoszenia pompy uwzględniający
rezerwy na nieprzewidziane straty ciśnienia

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki


 

Free Web Counter