Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Instalacje c.o. grawitacyjne

 

   Jesteś: Instalacje centralnego ogrzewania >Rodzaje instalacji >Instalacje grawitacyjne

  

Wiadomości wstępne

Instalacje z rozdziałem dolnym

Instalacje z rozdziałem górnym

Instalacje typu mieszkaniowego

Zabezpieczenia instalacji grawitacyjnych

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Wiadomości wstępne

Zasada działania ogrzewania grawitacyjnego polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany gęstości wody wywołanej zmianą jej temperatury (rys.1) Ogrzewanie grawitacyjne może być wykonywane z rozdziałem górnym lub dolnym. Ogrzewanie z rozdziałem dolnym to instalacja, w której przewody rozprowadzające gorącą wodę prowadzone są w piwnicy budynku. Od tych przewodów poprowadzona jest dalsza część instalacji. W ogrzewaniu z rozdziałem górnym
główny przewód instalacji doprowadza gorącą wodę na poddasze budynku, skąd jest ona rozprowadzana w całym budynku. Ogrzewanie grawitacyjne stosuje się w budynkach, w których pozioma odległość od źródła ciepła do najdalszego pionu nie przekracza 25 m, a różnica wysokości pomiędzy źródłem ciepła i najniżej położonym grzejnikiem wynosi co najmniej 2 m.

Aby ogrzewanie grawitacyjne prawidłowo funkcjonowało musi być spełniony następujący warunek:

w którym:

Dpcz – ciśnienie czynne [Pa],

Dpgr – ciśnienie grawitacyjne [Pa],

g – przyspieszenie ziemskie; 9,81[m/s2],

h – różnica wysokości pomiędzy środkiem kotła a środkiem rozpatrywanego grzejnika

w danym obiegu [m],

Vp – gęstość wody na powrocie do kotła [kg/m3],

Vz – gęstość wody na wyjściu z kotła [kg/m3],

R – jednostkowa strata ciśnienia [Pa/m],

L – długość odcinka instalacji [m],

Z – wartość strat ciśnienia spowodowana oporami miejscowymi [Pa].

Rys.1 Instalacja c.o. dwururowa grawitacyjna z rozdziałem: po lewej) dolnym, po prawej) górnym :1 – naczynie
wzbiorcze, 2 – rura wzbiorcza, 3 – rura sygnalizacyjna, 4 – rura przelewowa, 5 – rura bezpieczeństwa,
6 – hydrometr, 7 – zbiornik odpowietrzający, 8 – rura cyrkulacyjna, 9 – rura odpowietrzająca

 

Rys. 2 Instalacja ogrzewania grawitacyjnego c.o. jednorurowego: a) pionowego, b) poziomego: 1 – naczynie wzbiorcze, 2 – rura wzbiorcza, 3 – rura sygnalizacyjna, 4 – rura przelewowa, 5 – rura bezpieczeństwa, 6 – hydrometr

Ogrzewanie grawitacyjne to:
- pewność działania (nie potrzebna jest energia z zewnątrz np. do napędu pompy),
- niskie ciśnienie wody wynikające tylko z ciśnienia hydrostatycznego.
Ogrzewanie grawitacyjne posiada następujące wady:
- duża bezwładność (brak możliwości regulacji),
- duże średnice przewodów w porównaniu z ogrzewaniem pompowym,
- duża pojemność wodna instalacji,
- kłopoty z prowadzeniem przewodów.

Naczynie wzbiorcze otwarte (rys. 32) to zbiornik bezciśnieniowy w kształcie prostopadłościanu lub walca. Przestrzeń powietrzna naczynia wzbiorczego połączona jest z atmosferą. Zadaniem naczynia wzbiorczego otwartego, jest przejęcie zwiększonej objętości wody w instalacji centralnego ogrzewania, na skutek wzrostu jej temperatury. Jeżeli
temperatura wody (czynnika grzewczego) na zasilaniu nie przekracza 60°C, to objętość krążącej wody w instalacji wzrasta o około 2% (temperatura początkowa wynosi 10°C), natomiast gdy temperatura wody osiąga 95°C, to objętość wody wzrasta o około 4%. Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na najwyższej kondygnacji, nad źródłem ciepła przy pionowym prowadzeniu rury bezpieczeństwa.
Rura bezpieczeństwa jest to rura łącząca najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego, wprowadzona do naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej. Rura bezpieczeństwa zabezpiecza kocioł oraz instalację centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz zapewnia odprowadzenie czynnika grzewczego do przestrzeni powietrznej naczynia wzbiorczego.

Na rurze bezpieczeństwa nie wolno montować żadnej armatury. Wysokość położenia naczynia wzbiorczego (od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia wzbiorczego), przy rozdziale dolnym powinna wynosić minimum 0,3 m.

Rys. 3 Schematy zabezpieczenia instalacji grawitacyjnych otwartym naczyniem wzbiorczym. a) dla pojedynczego kotła c.o., b) dla dwóch kotłów c.o. RB -rura bezpieczeństwa, RW- rura wznośna, RO - rura odpowietrzająca, RC - rura cyrkulacyjna, RS - rura sygnalizacyjna, RP - rura przelewowa.

Zobacz też projektowanie naczyń wzbiorczych

 

 

 

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie