Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Przepisy BHP ←Powrót

 
Ustawy i rozporządzenia

 

 5. BHP przy pracach ziemnych.


  Przepisy wymagane przed rozpoczęciem robót ziemnych

 Rozpoczęcie robót ziemnych powinno być poprzedzone:
􀁏 opracowaniem projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót;
􀁏 opracowaniem przez wykonawcę robót dokumentacji projektowej oraz instrukcji bezpieczeństwa – w przypadku konieczności podgrzewania, rozmrażania lub zamrażania gruntu;
􀁏 ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje i sieci w bezpośrednim sąsiedztwie robót (np. sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe
i kanalizacyjne):
  - bezpiecznej odległości od istniejącej sieci, w jakiej to odległości mogą być one wykonywane,
  - sposobu wykonywania robót;
􀁏 ogrodzeniem i oznakowaniem napisami ostrzegawczymi miejsca robót;
􀁏 sprawdzeniem stanu obudowy i skarp wykopu - przed każdorazowym rozpoczęciem robót.

Sposoby zabezpieczania wykopów

􀁏 wykopy o głębokości do 1 metra wykonywane w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu – mogą posiadać ściany pionowe nieumocnione, bez rozparcia lub podparcia;
􀁏 wykopy o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m - można wykonywać bez umocnień, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska;
􀁏 pozostałe wykopy o głębokości do 4 m umacnia się przez obudowanie ścian elementami z drewna (lub blachą stalową tłoczoną o równoważnej wytrzymałości):
– ściany z bali o grubości min. 50 mm,
– nakładki – 60 mm,
– rozpory z okrąglaków o średnicy min. 120 mm,
􀂄 rozstaw elementów rozpierających lub podpierających – nie większy niż 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie,
􀂄 najwyżej położony element deskowania powinien wystawać 15 cm ponad krawędź wykopu.

Sposób zabezpieczenia ścian wykopu głębszego niż 4 m powinien być określony szczegółowo w specjalnie w tym celu opracowanej dokumentacji projektowej.

BHP podczas prowadzenia prac

􀁏 prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych
powinno odbywać się ręcznie;
􀁏 w czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy:
 - w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,
 - likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,
 - sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy;
􀁏 jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu - odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m;

BHP po częściowym lub całkowitym zakończeniu prac

􀁏 wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy ustawić balustrady posiadające:
 - poręcze znajdujące się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,
 - światło ostrzegawcze koloru czerwonego;
􀁏 niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć – w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu;
􀁏 w przypadku przykrycia wykopu – zamiast balustrad – teren robót można oznaczyć za pomocą lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu;
􀁏 jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór;
􀁏 w czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu
i stopniowo usuwać je, w miarę jego zasypywania;
􀁏 zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
 - w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m,
 - w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3 m.

Zabrania się !!!

􀁏 Przebywania ludzi pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju!
􀁏 Wchodzenia do wykopu i wychodzenia po rozporach oraz przemieszczania osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku!
􀁏 Poruszania się środków transportu w granicach klina naturalnego odłamu gruntu!
􀁏 Składowania urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane!
􀁏 Napełniania pojemników do transportu urobku powyżej ich górnej krawędzi lub równo z nią!
􀁏 Stosowania zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym!
􀁏 Używania elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem!
􀁏 Dopuszczania do tworzenia się nawisów gruntu podczas wykonywania wykopów!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki


 

 Internetowe liczniki